Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVY SK ELÁN


I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Sportovní klub ELÁN - dále jen SK - je dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu, sport, turistiku, organizační, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK se dobrovolně sdružují oddíly. Oddíl je základní složkou SK.
2. Sídlem SK je Kostelecká 366 , PROSTĚJOV 796 01

II. POSLÁNÍ A CÍLE
3. Základním posláním SK je :
a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky
b) vytvářet široké možnosti využívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména mládeže
c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností
d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovné a jiné zařízení která vlastní nebo užívá
e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v SK k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec
f) hájit zájmy sdružených oddílů  a organizací uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány obce i ostatními organizacemi  ( např. ČSTV, sportovní svazy apod. ) i jednotlivci
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci ( okrese, obvodu ), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační i osvětovou činností.

III. ORGÁNY SK
4. Nejvyšším orgánem SK je valná hromada složená ze zástupců všech sdružených oddílů. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů SK , popř. výkonný výbor nebo její předseda, koná se nejpozději do jednoho měsíce od doručení takového podnětu. 5.Valná hromada zejména :
a) rozhoduje o zániku SK, v případě zániku o majetkovém vyrovnání
b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice SK
c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov SK
d) volí výkonný výbor a revizní komisi
e) rozhoduje o ustavení nového oddílu
f) rozhoduje o rozpuštění oddílu v případě, že jejich činnost je v rozporu se zákonem *)
g) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku SK , schvaluje rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům
h) stanoví hlavní směry činnosti SK pro příští období
i) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vnitřní vztahy SK
6. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
7. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů SK v období mezi jednotlivými valnými hromadami.
Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.
8. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, tajemníka a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
9. Výkonný výbor zejména :
a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady
b) organizuje a řídí hospodářskou činnost SK
c) připravuje podklady pro valnou hromadu a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob
d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SK
e) spolupracuje se sportovními svazy při řešení problémů jednotlivých oddílů
f) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ, jinými organizacemi a fyzickými osobami
g) k zabezpečení činnosti SK vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.
 Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
10. Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejich členů a náplň její činnosti schvaluje valná hromada.

IV. SPOLEČNÉ ZÁSADY ČLENSTVÍ
11.Členem SK se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami SK. O přijetí za člena rozhoduje oddíl , který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou. Obecné zásady členství upraví rovněž práva a povinnosti člena SK . Člen oddílu je zároveň členem SK.
12. Výše členských příspěvků stanoví oddíly.
13. Je možné i členství k SK bez členského vztahu k oddílu. O vzniku takového členského poměru rozhoduje v jednotlivých případech výkonný výbor.
14. Registrace členů, otázku členských příspěvků apod., upraví valná hromada svým interním předpisem.

V. MAJETEK SK A HOSPODAŘENÍ
15. Zdrojem majetku SK jsou zejména :
- příspěvky členů SK
- příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti
- příjmy z vlastní hospodářské činnosti
- příspěvky a dotace od sportovních svazů
- státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob
- majetek přecházející do vlastnictví SK jako nástupnické organizace ČSTV
- majetek převedený do vlastnictví SK členem SK
16. Majetek SK je ve vlastnictví SK jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje výkonný výbor.
17. SK může nabývat do svého vlastnictví majetek, se kterým sám hospodaří. Hospodaření SK se řídí zákonem a zásadami pro hospodaření neziskových organizací a zákonem o daních z příjmu.
18. Hospodaření s majetkem SK upraví valná hromada přijetím zásad pro hospodaření s majetkem, ve kterých rovněž stanoví podmínky ostrahy majetku SK a ostatního majetku.
19. Vlastní hospodářská činnost SK se řídí zásadami schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup SK při jejím případném vstupu do obchodní společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům SK i jednotlivých oddílů.
20. Jménem SK vystupuje předseda nebo jiný jím pověřený člen výkonného výboru SK. K platnosti úkonů předsedy oddílu jménem SK je zapotřebí dodatečného schválení výkonného výboru.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
21. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem registrace.

V Prostějově
Dne 10.10.2000

*) zejména zákon č. 83 / 1990 Sb. o sdružování občanů